Vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan tehtävät

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavanmukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja).

Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajiasen mukaan kuin asetuksella säädetään.Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnanrakennusvalvontaviranomainen.

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta syystä on aihetta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 §).

 

Vastaava työnjohtaja on säännösten ja määräysten mukaisen rakentamisen ja hyvän rakennustavan luottohenkilö.
Hyvin hoidetun rakennustyön olennaisena osana on työnjohtajan osaaminen, hänen hyvät työskentelymahdollisuutensa, työmaan jatkuva johtaminen ja seuraaminen sekä yhteistoiminta viranomaisten kanssa.

 

 Kysy vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan palvelukonaisuutta!