Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Rakennuspalvelu Ketolainen Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Rakennuspalvelu Ketolainen Oy (y-tunnus 2339762-9)

Uittopäälliköntie 7

80170 Joensuu

2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Arto Ketolainen

puh: 0400 672 588

s-posti: arto@rakennuspalveluketolainen.fi

3. Rekisterin nimi

Rakennuspalvelu Ketolainen Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat Rakennuspalvelu Ketolainen Oy:n tuotteiden ja palveluiden puhelin-, kirje-, sähköinen suoramarkkinointi ja verkkomarkkinointi, sekä asiakassuhteiden ylläpito.

 

Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu suoramarkkinointiin sekä rekisteröidyn suostumus silloin, kun se on tarpeen suoramarkkinoinnin lähettämistä varten.

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksen tekoon tai profilointiin.

Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. 

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja mahdollisista asiakkaista ja entisistä asiakkaista, joiden asiakassuhde on päättynyt:

·         Yritys, asema/ organisaatio/ www-sivustojen osoitteet

·         Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

·         Laskutustiedot

·         Markkinointikiellot ja -suostumukset

·         Tiedot tilatuista palveluista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on tallennettu, sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää. Tämän jälkeen rekisterin tarpeettomat henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa lain mukaisesti Rakennuspalvelu Ketolainen Oy:n valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1 kk kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 1 kk kuluessa).